Vedtekter

§1 Foreningens navn
Foreningens navn er Eidsvoll Kulturforum.

§2 Formål
Eidsvoll Kulturforum formål er å fremme kulturelle aktiviteter i Eidsvoll kommune.
Eidsvoll Kulturforum skal arrangere kulturelle aktiviteter, bidra til samarbeid mellom profesjonelle og frivillige kulturaktører og være en aktiv deltager i kulturpolitikken i regionen.

§3 Organisasjonsform
Eidsvoll Kulturforum er en frivillig organisasjon og ble stiftet 06.05.2021.
Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre.

§4 Medlemmer
Som medlem i foreningen opptas etter innmeldingssøknad. a) Bedrift b) lag/forening, c) Aktør (artist/kunstner) d) Fordelsmedlem (andre interesserte).
Bedrift-Lag/forening-Aktør kan stille med 1(en) representant som oppfyller rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet.
Et medlemskap gjelder fra 1. januar til 31. desember, med forfall 1. desember for kommende periode.

§5 Kontingent Kontingenten fastsettes ved generalforsamling og betales forskuddsvis. Medlemmer som tegner medlemskap i stiftelsesåret 2021 betaler ingen kontingent for dette året.
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen.
Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§6 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet
Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.
Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte.

§7 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste organ.
Generalforsamlingen skal holdes minimum en gang per år.
Generalforsamling fatter vedtak ved simpelt flertall. Ingen medlemmer har mer enn en stemme og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles hvis minimum 1/3 av medlemmene krever det eller styret finner det nødvendig.
Innkalling til generalforsamling skal være medlemmene i hende minimum to uker før generalforsamlingen. Sakspapirer skal være tilgjengelige for medlemmene minimum en uke før generalforsamlingen.
Vedtektsendringer som skal stemmes over på generalforsamlingen må være styret i hende minimum en uke før generalforsamlingen og vedtektsendringer kan bare skje når 2/3 av medlemmene stemmer for endringen.

§8 Generalforsamlingens oppgaver
Generalforsamlingen skal
– behandle styrets/leders beretning
– behandle regnskap fra forrige semester
– behandle budsjett for kommende semester
– behandle innkomne forslag
– fastsette kontingent
– velge styremedlemmer

§9 Valg
Det velges nytt styre på generalforsamling. Hvert styremedlem velges for én periode av gange.
En valgperiode er 2 år
Alle valg ved generalforsamling foretas ved skriftlig votering, dersom det ikke fremsettes forslag om annet. Hvis ingen oppnår minst halvparten av stemmene, skal en ny avstemning avholdes mellom de to kandidatene som fikk flest stemmer i første runde.
Dersom et verv ikke blir fylt under generalforsamlingen kan styret gis makt til å supplere seg selv.

§10 Styret
Foreningen ledes av et styre på minimum 2 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom generalforsamlingene.
Styret skal:
1. Iverksette generalforsamlingens bestemmelser.
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4. Representere foreningen utad.
Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.
Foreningen tegnes av styrets medlemmer i fellesskap, og disse registreres i brønnøysundregistret.

§11 Signaturrett
Styrets leder, eller nestleder i dens fravær, har signaturrett på vegne av foreningen ved avtaler med eksterne parter som binder foreningen på noen som helst måte.

§12 Økonomi
Foreningens midler skal kun brukes i henhold til foreningens formål.
Der skal alltid foreligge budsjett og regnskap for foreningens midler, med tilhørende bilag. Budsjett og regnskap gjennomgås og godkjennes på generalforsamling.
Utbetalinger skal alltid godkjennes av leder – eller leders stedfortreder – i tillegg til økonomiansvarlig.
Ved stemming over økonomiske investeringer trengs det et 2/3 flertall i styret.

§ 13 Vedtektsendring Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§14 Oppløsning
Foreningen kan oppløses ved at 2/3 av de stemmeberettigede medlemmene på generalforsamlingen stemmer for oppløsning. Sak om oppløsning må være meldt inn til ordinære saksfrister i forkant av generalforsamlingen. Ved opphør vil foreningens midler og eiendeler bli gitt til en annen egnet studentforening med samme formål, som generalforsamlingen bestemmer.
Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.